چطور از پروژه های آماده اسلاید شو فاینال کات پرو  اپل استفاده کنیم ؟

چطور از پروژه های آماده اسلاید شو فاینال کات پرو  اپل استفاده کنیم ؟