LUT چیست؟ آموزش استفاده از LUT در پریمیر؟

LUT چیست؟ آموزش استفاده از LUT در پریمیر؟

از LUT کجا استفاده کنیم؟