فارسی نویس آنلاین

function copy(e) { var text = document.getElementById('converted').value; var input = document.createElement('input'); input.setAttribute('value', text); document.body.appendChild(input); input.select(); var result = document.execCommand('copy'); document.body.removeChild(input); e.target.innerHTML = "کپی شد!" setTimeout(function () { e.target.innerHTML = "کپی متن در حافظه" }, 2000); return result; } function convert() { var makesBeforeChasban = ['ب', 'پ', 'ت', 'ث', 'ج', 'چ', 'ح', 'خ', 'س', 'ش', 'ص', 'ض', 'ط', 'ظ', 'ع', 'غ', 'ف', 'ق', 'ک', 'ك', 'گ', 'ل', 'م', 'ن', 'ه', 'ی', 'ي', 'ئ']; var makesAfterChasban = ['ا', 'آ', 'أ', 'إ', 'ب', 'پ', 'ت', 'ث', 'ج', 'چ', 'ح', 'خ', 'د', 'ذ', 'ر', 'ز', 'ژ', 'س', 'ش', 'ص', 'ض', 'ط', 'ظ', 'ع', 'غ', 'ف', 'ق', 'ک', 'ك', 'گ', 'ل', 'م', 'ن', 'و', 'ه', 'ی', 'ي', 'ؤ', 'ئ']; var reqularAlphabet = [ 'ا', 'آ', 'أ', 'إ', 'ب', 'پ', 'ت', 'ث', 'ج', 'چ', 'ح', 'خ', 'د', 'ذ', 'ر', 'ز', 'ژ', 'س', 'ش', 'ص', 'ض', 'ط', 'ظ', 'ع', 'غ', 'ف', 'ق', 'ک', 'ك', 'گ', 'ل', 'م', 'ن', 'و', 'ؤ', 'ه', 'ی', 'ي', 'ئ', 'ء', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', ]; var arabicAlphabet = [ ['ﺍ', 'ﺍ', 'ﺎ', 'ﺎ'], ['ﺁ', 'ﺁ', 'ﺂ', 'ﺂ'], ['ﺃ', 'ﺃ', 'ﺄ', 'ﺄ'], ['ﺇ', 'ﺃ', 'ﺈ', 'ﺈ'], ['ﺏ', 'ﺑ', 'ﺐ', 'ﺒ'], ['ﭖ', 'ﭘ', 'ﭗ', 'ﭙ'], ['ﺕ', 'ﺗ', 'ﺖ', 'ﺘ'], ['ﺙ', 'ﺛ', 'ﺚ', 'ﺜ'], ['ﺝ', 'ﺟ', 'ﺞ', 'ﺠ'], ['ﭺ', 'ﭼ', 'ﭻ', 'ﭽ'], ['ﺡ', 'ﺣ', 'ﺢ', 'ﺤ'], ['ﺥ', 'ﺧ', 'ﺦ', 'ﺨ'], ['ﺩ', 'ﺩ', 'ﺪ', 'ﺪ'], ['ﺫ', 'ﺫ', 'ﺬ', 'ﺬ'], ['ﺭ', 'ﺭ', 'ﺮ', 'ﺮ'], ['ﺯ', 'ﺯ', 'ﺰ', 'ﺰ'], ['ﮊ', 'ژ', 'ﮋ', 'ﮋ'], ['ﺱ', 'ﺳ', 'ﺲ', 'ﺴ'], ['ﺵ', 'ﺷ', 'ﺶ', 'ﺸ'], ['ﺹ', 'ﺻ', 'ﺺ', 'ﺼ'], ['ﺽ', 'ﺿ', 'ﺾ', 'ﻀ'], ['ﻁ', 'ﻃ', 'ﻂ', 'ﻄ'], ['ﻅ', 'ﻇ', 'ﻆ', 'ﻈ'], ['ﻉ', 'ﻋ', 'ﻊ', 'ﻌ'], ['ﻍ', 'ﻏ', 'ﻎ', 'ﻐ'], ['ﻑ', 'ﻓ', 'ﻒ', 'ﻔ'], ['ﻕ', 'ﻗ', 'ﻖ', 'ﻘ'], ['ک', 'ﻛ ', 'ﻚ', 'ﻜ'], ['ک', 'ﻛ ', 'ﻚ', 'ﻜ'], ['ﮒ', 'ﮔ', 'ﮓ', 'ﮕ'], ['ﻝ', 'ﻟ', 'ﻞ', 'ﻠ'], ['ﻡ', 'ﻣ', 'ﻢ', 'ﻤ'], ['ﻥ', 'ﻧ', 'ﻦ', 'ﻨ'], ['ﻭ', 'ﻭ', 'ﻮ', 'ﻮ'], ['ﺅ', 'ﺅ', 'ﺆ', 'ﺆ'], ['ﻩ', 'ﻫ', 'ﻪ', 'ﻬ'], ['ى', 'ﯾ', 'ﯽ', 'ﯿ'], ['ى', 'ﯾ', 'ﯽ', 'ﯿ'], ['ﺉ', 'ﺋ', 'ﺊ', 'ﺌ'], ['ﺀ', 'ﺀ', 'ﺀ', 'ﺀ'], ['١', '١', '١', '١'], ['٢', '٢', '٢', '٢'], ['٣', '٣', '٣', '٣'], ['٤', '٤', '٤', '٤'], ['٥', '٥', '٥', '٥'], ['٦', '٦', '٦', '٦'], ['٧', '٧', '٧', '٧'], ['٨', '٨', '٨', '٨'], ['٩', '٩', '٩', '٩'], ['٠', '٠', '٠', '٠'], ]; var numbers = ['١', '٢', '٣', '٤', '٥', '٦', '٧', '٨', '٩', '٠']; var strArray = document.getElementById('str').value.split("\n"); var convertedStrArray = []; for (j = 0; j < strArray.length; j++) { var strInner = strArray[j].split(" "); var convertedStr = ''; for (var m = 0; m < strInner.length; m++) { var str = strInner[m]; var atleastOne = false; // var convertedWord = ''; for (var i = 0; i = 0) { if (i > 0) { if (makesBeforeChasban.includes(str[i - 1])) { atleastOne = true; beforeChasban = true; } else { beforeChasban = false; } } else { beforeChasban = false; } if (i < str.length - 1) { if (makesAfterChasban.includes(str[i + 1])) { atleastOne = true; afterChasban = true; } else { afterChasban = false; } } else { afterChasban = false; } if (!beforeChasban && !afterChasban) { convertedWord = arabicAlphabet[currentCharPos][0] + convertedWord; } if (beforeChasban && !afterChasban) { convertedWord = arabicAlphabet[currentCharPos][2] + convertedWord; } if (!beforeChasban && afterChasban) { convertedWord = arabicAlphabet[currentCharPos][1] + convertedWord; } if (beforeChasban && afterChasban) { console.log(currentCharPos); convertedWord = arabicAlphabet[currentCharPos][3] + convertedWord; } } else { if (atleastOne) { convertedWord = str[i] + convertedWord; } else { convertedWord += str[i]; } } } convertedStr = convertedWord + ' ' + convertedStr; } convertedStrArray.push(convertedStr); } console.log(convertedStrArray) var finalValue = convertedStrArray.reduce(function (total, value) { return (total + "\n" + value).trim(); }); var numberWord = ''; for (var i = 0; i = 0) { numberWord += finalValue[i]; console.log(numberWord) } else { if (numberWord !== '') { var tempWord = numberWord.split("").reverse().join(""); //console.log(finalValue.substring(0, i - tempWord.length)); finalValue = finalValue.replace(numberWord, tempWord); numberWord = ''; } } } document.getElementById('converted').value = finalValue; }

فارسی نویس آنلاین

فارسی نویسی آنلاین یه ابزاری است که به شما کمک می کند تا بتوانید در نرم افزارهای گرافیکی که از تایپ مستقیم فارسی پشتیبانی نمی کند.به راحتی فارسی تایپ کنید. ما در سایت abasvp.ir تلاش کردیم تا یه ابزار آنلاین طراحی کنیم که مشکل شما برطرف شود. کافی متن اصلی خودتون تو کادر بالای تایپ کنید و با کلیک رو تبدیل متن و بعد رو کلیک رو کپی کردن متن رو براحتی تو نرم افزار Paste کنید. { این ابزار فارسی نویس آنلاین از تمام نرم افزار های گرافیکی موبایل هم پشتبانی میکند }

با کمک این ابزار آنلاین امکان تایپ فارسی در تمام نرم افزارهای گرافیکی و یا نرم افزارهای ویرایش فیلم و انیمیشن سازی را خواهید داشت. و ابزار فارسی نویس آنلاین ما دارای یک ادیتور فارسی . که به شما کمک میکنه تا در تمامی نرم افزار های که از زبان فارسی پشتیبانی نمیکنند بتونید فارسی تایپ کنید. که تمام موارد وآموزش استفاده هم در این ویدیو زیر گفتیم که براحتی بتونید از این ابزار انلاین ما به رایگان استفاده کنید. و نیز خوشحال میشیم اگر سوال یا نظر خودتون زیر همین ودیو برامون کامن کنید

پخش ویدیو