محتوای آموزش های سینما 4D
تدوین فیلم چیست؟

تدوین فیلم چیست؟

ادیت فیلم چیست؟ در حالی که تعریف اولیه ادیت فیلم ساده است، هنوز چیزهای زیادی در آن وجود دارد. اما برای درک هر چیز دیگری که در تدوین دخیل است، مانند خود ویراستاران و نحوه همکاری آنها با دیگران، باید ...